Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

Thương mại và Quản trị

Chuyên ngành tập trung vào các nguyên lý và chiến lược thương mại nồng cốt, và được thiết kế để chuẩn bị bạn cho hàng loạt sự nghiệp về thương mại và quản trị. Bạn sẽ phát triển cách nhìn thấu hiểu vào những lĩnh vực như kỹ thuật quản trị, marketing, kế toán, tài chính, và quản lý nhân sự. Khi hoàn thành khoá học bạn sẽ đạt được các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia hoặc quản lý hiệu quả.