Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

Luật

Lĩnh vực này dạy cho bạn các đánh giá, lý giải và tranh luận đến mức độ nâng cao. Bạn sẽ phát triển cao các kỹ năng có thể ứng dụng ở các ngành nghề khác.