Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

Chứng chỉ

Chứng chỉ là khoá học cung cấp cho bạn kiến thức về một lĩnh vực môn học đơn. Đây là khoá học ngắn nhất thông thường sẽ cần ít hơn một năm để hoàn thành chương trình toàn thời gian. Chứng chỉ thường rất hữu dụng với các học viên muốn nâng cao kiến thức của mình tuần tự nhằm thay đổi hướng sự nghiệp, hoặc phát triển chuyên môn mới.