Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

KHEA logo-Vertical(Blue)Jun10

Kaplan Higher Education Academy cung cấp chương trình học toàn thời gian trong hàng loạt các lĩnh vực bao gồm Kế toán & Tài chính, Thương mại & Quản trị, Truyền thông & Media, Nhân sự & Khoa học xã hội, Quản lý Du lịch & Khách sạn và Công nghệ thông tin. Qua hợp tác và cộng tác với các đại học danh tiếng trên thế giới, trường chuần bị cho sinh viên sẵn sàng cho công việc trong các ngành nghề khác nhau.