Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

Nhân văn và Khoa học Xã hội

Các khoá học về Nhân văn và Khoa học Xã hội xếp hàng từ Học về Thơ ấu đến Tâm lý, Tư vấn và Giáo dục. Chuyên ngành này lý tưởng cho sinh viên muốn phát triển khả năng suy nghĩ chiến lược, phát triển khả năng báo cáo vững chắc, và nghiên cứu và hiểu biết các ý kiến phức tạp. Những lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghệp nhân văn bao gồm công việc nghiên cứu, dạy học hoặc sự nghiệp về luật.